Trạch Thủy Khốn (47, ☱☵)

  • Điềm triệu: Loát hãn du thê
  • Hệ loại: Âm dương tương cận mà bị xu âm, nên từ chìm cho tới chìm. Chỉ thích nghi cho loài ở nước.
  • Nhận diện: Sự lơi bơi bồng bềnh chới với giữa đại dương như chiếc thuyền tẻo teo, không biết thân phận như thế nào! Âm dương tựa nhau mà bị tiếm ngôi, dần đến mất phương hướng
  • Tự nhiên: Nước với sà vào nhau thì vô hại, nhưng người vật trên thuyền bị chìm thì quá khổn. Cơ hội cái ác thì quá trác tuyệt, cái thiện thì véo von công trạng.
  • Con người: Thường lợi dụng cơ hội bất trắc, khuynh loát nhân tâm, neo thuyền giăng lưới... Nói chung cái tham tính chứa đầy hiểm độc!...
  • Xã hội: Khốn khổ vượt biên xuyên hải phận, kiếp người bèo trôi, chờ cơ may thoát nạn, bị người chơi khăm, đời sống mất định hướng, bị vu cáo,...

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ TRẠCH THỦY KHỐN

Quẻ Trạch Thủy Khốn
Còn gọi là quẻ Khốn (困 kun4).
Nội quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).
Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
Quẻ số 47 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Nguy dã. Nguy lo. Cùng quẫn, bị người làm ác, lo lắng, cùng khổ, mệt mỏi, nguy cấp, lo hiểm nạn. Thủ kỷ đãi thời chi tượng: tượng giữ mình đợi thời.
(Theo Wikipedia)