Trạch Sơn Hàm (31, ☱☶)

  • Điềm triệu: Manh nha xuất thổ
  • Hệ loại: Hợp ly như thực như hư. Biểu tượng vừa đột biến vừa định vị...
  • Nhận diện: Có hai: Một, gái trẻ trai tơ. Hai, hồ trên núi tóc mây phiêu bạc (trên đầu). Đây là loại tượng biểu cảm bao hàm: lão, ấu, nước, non.
  • Tự nhiên: "Thiên môn nghi khai, địa hộ nghi bế". Nước đọng hay chảy hoặc hóa hơi đều tùy theo tiết khí, sự kiện... Cả lý tính lẫn tướng vừa trật tự vừa phi...
  • Con người: Dễ bị biến cố tâm lý giống như bị động mà cực kỳ chủ động, còn cả chủ quan nữa. Cũng sẵn lòng chia sẻ nhưng bảo thủ cho là đúng!...
  • Xã hội: "Môn đăng hộ đối", đích ngôi vị lẫn chính, hoán, nên mới vừa cái cả vừa bình dị, lại cũng vừa nhún nhường. Sự nghiệp: trung; Ngôi: bất định.

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ TRẠCH SƠN HÀM

Quẻ Trạch Sơn Hàm
Còn gọi là quẻ Hàm (咸 xian2).
Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
Quẻ số 31 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Cảm dã. Thụ cảm. Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động. Nam nữ giao cảm chi tượng: tượng nam nữ có tình ý, tình yêu.
(Theo Wikipedia)