Trạch Phong Đại Quá (28, ☱☴)

  • Điềm triệu: Dạ mộng kim ngân
  • Hệ loại: Tương hóa bất nhập, có tính diệu quang. Tụ tản huyên thuyên.
  • Nhận diện: Nước lũ lụt đọng dâng ngập như biển làm chết cỏ cây. Hoặc mây trời sương móc mong manh trong giớ. Loạn choạng ngôi vị gốc - ngọn đúng.
  • Tự nhiên: Có sự biến hóa nhập cuộc rất tự nhiên, động tĩnh bất nhất, nam nữ đồng dạng phong thái. Cùng cực đẩy. Lực ủy mị bao phủ cường độ!
  • Xã hội: Có xứng đôi lứa mà có vẻ mặc nhiên phân lập ngôi vị. Xu thế tựa nhau nhưng rất khó là nhau. Trung hạ lưu. Đa phần ước mơ hư tưởng!
  • Con người: Ngoài có vẻ thanh lịch mà nội đều biến động, dáng điệu thanh bai nhưng bất nhàn, có khả năng phản ảnh nhưng phân phán kém chuẩn...

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ

Quẻ Trạch Phong Đại Quá
Còn gọi là quẻ Đại Quá (大過 da4 guo4).
Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
Quẻ số 28 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Họa dã. Cả quá. Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong. Nộn thảo kinh sương chi tượng: tượng cỏ non bị sương tuyết.
(Theo Wikipedia)