Trạch Lôi Tùy (17, ☱☳)

  • Súy xa khảo nha
  • Hệ loại: tương hợp cực độ nhưng cũng dễ bị tương ly cực điểm! Cũng là biểu trưng của đăng đối ứng đãi!
  • Nhận diện: Đây là biểu cảm mãnh lực tình yêu và sự xuôi mủi lòng của chúng, nhưng phần ưu đãi ái ân thì được dành phần cho phái diễm kiều.
  • Tự nhiên: Âm dương nam nữ gặp nhau thì sinh tình sinh ý, ứng mặt tâm sinh lý cực kỳ nhạy cảm cho nên có sắc thái mắt giật tai đỏ má hây!
  • Con người: Cần nhận thức: sự xuôi lòng -> dẫn đến kích phấn -> kích dục -> sung tình -> xung tình. Ở đây bất luận trai tài gái sắc, yến tiệc an nguy
  • Xã hội: Lực cuốn hút giữa gái đẹp trai tơ. Rất nhạy vi phạm cung gấm lầu hoa, hoặc tùy, bất tùy, tùy theo mức rung cảm và nhận thức, bất luận lão ấu.

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ TRẠCH LÔI TÙY

Quẻ Trạch Lôi Tùy
Còn gọi là quẻ Tùy (隨 sui2)
Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
Quẻ số 17 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Thuận dã. Di động. Cùng theo, mặc lòng, không có chí hướng, chỉ chiều theo, đại thể chủ việc di động, thuyên chuyển như chiếc xe. Phản phúc bất định chi tượng: loại không ở cố định bao giờ.