Thủy Trạch Tiết (60, ☵☱)

  • Điềm triệu: Trảm tướng phong thần
  • Hệ loại: Tương hợp, thừa thiếu bất thường, đọng trôi bất trắc. Không có đẳng cấp...
  • Nhận diện: Đây là biểu tượng nước chẳng rửa được nước. Có nước chảy, đọng biển sông ao hồ, đục trong,... Tất cả đều qui về biển.
  • Tự nhiên: Lẽ dĩ nhiên theo mùa tiết mà nước có dư, có thiếu đủ, theo dòng mà có an nguy. Nước còn hóa thể lỏng khí rắn. Nước vốn không màu sắc hương vị..
  • Con người: Phải biết ứng dụng tiết chế cả thượng nguồn lẫn hạ lưu, ứng dụng cho cả mọi nguồn năng, nước nó vừa kết hợp, vừa xúc tác có mọi tiêu trưởng...
  • Xã hội: Cần: điều tiết dẫn nhập, khai bế, tẩy tắm,... cho cả thân tâm và vạn sự. Hỡi ai là người tuấn kiệt hãy biến cái không hương sắc làm hương sắc cho đời!

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ THỦY TRẠCH TIẾT

Quẻ Thủy Trạch Tiết
Còn gọi là quẻ Tiết (節 jie2).
Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).
Quẻ số 60 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Chỉ dã. Giảm chế. Ngăn ngừa, tiết độ, kiềm chế, giảm bớt, chừng mực, nhiều thì tràn. Trạch thượng hữu thủy chi tượng: trên đầm có nước.
(Theo Wikipedia)