Thủy Sơn Kiển (39, ☵☶)

  • Điềm triệu: Vũ tuyết tải đồ
  • Hệ loại: Âm dương cặp kè, rốt cuộc âm thắng. Hiệp: Hiệp nữ song hành quyền lực!
  • Nhận diện: Sự lổn ngổn trôi lăn trong cuộc đời, như nước chảy qua đồi núi, đất đá rạch khe, hoặc như mưa xối xả trên đầu, đỉnh núi vần vũ mây đen!
  • Tự nhiên: Lẽ dĩ nhiên nước mà ở trên đầu núi thì chỉ mây hoặc mưa thôi. DÒng chảy xiết bị cản trở, hoặc mưa to tơi tả cỏ cây thì đều vất vả cả!
  • Con người: Cần nhận thức cuộc tình đặt ở đỉnh thì chỉ trôi vào khổn khó mà thôi! Nhưng tình đời kém thần tượng cũng bất hạnh. Cân nhắc: khập khểnh...
  • Xã hội: Thường vướng phải sự trở ngại, ngổn ngang, ray rứt, mỹ nhân kế, tình yêu lên ngôi, bị cuốn hút, không lối quay về. Đại gia bị: nữ chúa lộng hành!
  • Thận trọng:

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ THỦY SƠN KIỂN

Quẻ Thủy Sơn Kiển
Còn gọi là quẻ Kiển 蹇 (jian3)
Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).
Quẻ số 39 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Nạn dã. Trở ngại. Cản ngăn, chặn lại, chậm chạp, què, khó khăn. Bất năng tiến giả chi tượng: không năng đi.
(Theo Wikipedia)