Thủy Phong Tỉnh (48, ☵☴)

  • Điềm triệu: Khê tỉnh sinh tuyền
  • Hệ loại: Từ tương đãi đến tương dẫn, rồi đến tương nhập, sinh phò.
  • Nhận diện: Cả lý tính và hiện tượng là nước rưới khắp nơi, rồi chảy đọng nơi ao hồ giếng, biển sông.
  • Tự nhiên: Biến động mà hòa nhập, không phân biệt ngôi thứ, là nước gió bay khắp bốn phương đến đâu thành bản xứ ở đó, rồi biến thể sinh...
  • Con người: Vui hòa không biên giới, bốn phương là nhà, năng động thẩm thấu, sự nghiệp là thương gia, thân tâm mảnh khảnh tươi tắn,...
  • Xã hội: ly hương hay trụ xứ đều được, từ thiện, ngoại giao, du hành, danh phận trung thượng lưu, không thích độc tài,...

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ THỦY PHONG TỈNH

Quẻ Thủy Phong Tỉnh
Còn gọi là quẻ Tỉnh (井 jing3), là quẻ thứ 48 trong Kinh Dịch.
Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).
Quẻ số 48 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Tịnh dã. Trầm lặng. Ở chỗ nào cứ ở yên chỗ đó, xuống sâu, vực thẳm có nước, dưới sâu, cái giếng. Càn Khôn sát phối chi tượng: Trời Đất phối hợp lại.
(Theo Wikipedia)