Thiên Sơn Độn (33, ☰☶)

  • Điềm triệu: Nùng vân tế nhật
  • Hệ loại: Lý tính thì hiệp, tướng thì không - hữu bất hợp. Riêng ở người thì có đích ngôi.
  • Nhận diện: Dù cao siêu ở mức nào mà khi đã bị "trời phủ" thì đều đen tối cả! Hoặc trời vừa cao vừa rộng sáng thì át cả đỉnh của đỉnh.
  • Tự nhiên: Ở đây thấy cái cao địa vị bỏ cuộc! Chỉ còn đỉnh cao là đức tính phối tứ đức thì quanh mình là ánh sáng không bị át! Không đức là độn
  • Con người: Phải hiểu độn là trốn, núp. Làm sao dùng bản ngã đội trời! Hãy biến ngã kiêu thành "nguyên ngã" thì độn tất thành diệu quang!
  • Xã hội: Thường có các độn: cường quyền, hôn quân, kiêu ngạo, độc tài, ý thức hệ, tri kiến lập tri. CẦN: Đa nguyên phân lập nghiêm minh...
  • Thận trọng:

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ THIÊN SƠN ĐỘN

Quẻ Thiên Sơn Độn
Còn gọi là quẻ Độn (遯 dun4).
Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天).
Quẻ số 33 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Thoái dã. Ẩn trá. Lui, ẩn khuất, tránh đời, lừa dối, trá hình, có ý trốn tránh, trốn cái mặt thấy cái lưng. Báo ẩn nam sơn chi tượng: tượng con báo ẩn ở núi nam.
(Theo Wikipedia)