Thiên Phong Cấu (44, ☰☴)

  • Điềm triệu: Tha hương ngộ hữu
  • Hệ loại: Xa hiệp, tương ly mà chẳng tương cách. Hấp dẫn bằng lý tính là chủ. Hiện tượng không màu sắc.
  • Nhận diện: Gồm đủ cả lý tính lẫn hiện tượng, động tĩnh cường lực,... đều gặp nhau một cách vô biên mênh mông... Tánh chất: đa nguyên lợi, ít hanh trinh.
  • Tự nhiên: Hòa nhập hữu phương vô vị, tận cùng biên độ động là tĩnh hóa duy nhất thể. Chủ yếu là trời mùa hè, hoặc lúc không gian trong sáng.
  • Con người: Cao quí tinh thần, bình hóa vật chất, thích phong cách thượng phong. Tâm ý: Xíu nhuận tình đắc thiên lý hoan nghênh! Khó: lập gia đình
  • Xã hội: Viễn du lập nghiệp, không tích lũy cao, không bị thiếu hụt. Có năng lực đấu tranh phản biện cao, tuy cương trực mà rất khách quan. Sắc thái: ngoại trực nội nhu.

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ THIÊN PHONG CẤU

Quẻ Thiên Phong Cấu
Còn gọi là quẻ Cấu (姤 gou4)
Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天).
Quẻ số 44 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Ngộ dã. Tương ngộ. Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng. Phong vân bất trắc chi tượng: gặp gỡ thình lình, ít khi.
(Theo Wikipedia)