Thiên Lôi Vô Vọng (25, ☰☳)

  • Điềm triệu: Điểu bị lũng lao
  • Hệ loại: Đồng đẳng hiệp mà ly bởi trung ngôn nghịch nhĩ. Sự phân lập bị qui chiếu giáo điều, nhất thần, độc đảng
  • Nhận diện: Đây là dặc trưng cho sự vô vọng đánh trống kêu oan! Sự thống thiết bé nhỏ đất trời cường quyền độc tài toàn trị. Bị uất phẫn!
  • Tự nhiên: Lẽ tự nhiên về tộc phổ, hương ước, gia qui, quốc pháp, nhân trị,... đều có hiến luật đồng đẳng, nhưng bị bao vây bởi cưỡng chế mà: Minh Bất Nghiêm.
  • Con người: Cần "tri hành hợp nhất" thứ cấp nghiêm minh. Phải thấu: Quân chi quân, thê chi thê, phu chi phu,... Hãy tích cực đừng cam tâm vô vọng!
  • Xã hội: Sự đắc thất hanh trinh phải ứng cơ lý thời. Xin đừng vô cảm trước mọi oán than, chớ tráo trở hai mặt của một vấn đề, nhất là kẻ quyền nhiệm!...

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ THIÊN LÔI VÔ VỌNG

Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng
Còn gọi là quẻ Vô Vọng (無妄 wu2 wang4)
Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天).
Quẻ số 25 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Thiên tai dã. Xâm lấn. Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, càn đại, chống đối, hứng chịu. Cương tự ngoại lai chi tượng: tượng kẻ mạnh từ ngoài đến.