Thiên Hỏa Đồng Nhân (13, ☰☲)

  • Điềm triệu: Thiên nhân chỉ hộ
  • Hệ loại: Tự cấm cung, bất ly bất hiệp. Chuyên gia phát minh thí nghiệm. An phận văn minh
  • Nhận diện: Sáng dưới trời (đèn, đường, trăng, hải đăng, phản quang...), dạng tụ quang tỏa chiếu, định thần phát minh khắp cả mà ít đi đó đây. Đồng cảm cao.
  • Tự nhiên: Có mắt thì thấy, có tai thì nghe, ai cũng như ai. Sức sáng mênh mông nhưng không bị loãng (vì có âm nhứt tựu quy trụ). Sự sáng trong suốt mát mẻ...
  • Con người: Kiến hòa đồng giải (lục hòa), bình đẳng, luôn có vecto định hướng, hoặc tự biết hoặc nhờ người chỉ lối. Sự duệ trí thông minh không bị nhồi sọ...!
  • Xã hội: chia sẻ, minh lý nhưng chẳng cần minh oan, dẫn dắt, trao bản đồ, định vị, phát minh, cao cả tinh thần, hòa tan mà bất nhập (hỗn độn); ứng duyên.

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ THIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân
Còn gọi là quẻ Đồng Nhân (同人 tong2 ren2)
Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天).
Quẻ số 13 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Thân dã. Thân thiện. Trên dưới cùng lòng, cùng người ưa thích, cùng một bọn người. Hiệp lực đồng tâm chi tượng: tượng cùng người hiệp lực.