Sơn Trạch Tổn (41, ☶☱)

  • Điềm triệu: Tổn kỷ lợi nhân
  • Hệ loại: Vừa tương hợp, vừa tương ly vì âm dương bình mà ở xu thế lấn áp nhau!
  • Nhận diện: Trai gái xứng đôi; Ông cháu tung tăng; Núi đất đá làm lợn cợn hồ bơi gội tắm; Phái mạnh hiếp phái yếu; Trai gái nhởn nhơ.
  • Tự nhiên: Nam nữ âm dương dục tính tràn đầy. Doi cồn nhô lên giữa đại dương. Thổ thì khắc thủy nhưng cây cỏ sống nhờ nước, chế mà sinh.
  • Con người: Ở đây chủ yếu nhận thức sự bất cập thái quá của dục tính, cần tiết chế tâm sinh lý; Thấy lý tình sự đời: Nhất phu thê, nhị điền thổ. (sự cố)
  • Xã hội: Tri hiếu sắc tắc mộ điếu ngải, thục nữ yêu kiều quân tử hảo cầu. Mạnh hiếp yếu gây tổn thương; Gái tơ bám víu cụ cả cao sang, làm lầu xanh!

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ SƠN TRẠCH TỔN

Quẻ Sơn Trạch Tổn
Còn gọi là quẻ Tổn (損 sun3), là quẻ thứ 41 trong Kinh Dịch.
Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Quẻ số 41 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Thất dã. Tổn hại. Hao mất, thua thiệt, bớt kém, bớt phần dưới cho phần trên là tổn hại. Phòng nhân ám toán chi tượng: tượng đề phòng sự ngầm hại, hao tổn.
(Theo Wikipedia)