Sơn Thiên Đại Súc (26, ☶☰)

  • Điềm triệu: trần thế đắc khai
  • Hệ loại: Ly chiếu, viễn soi, xa quán, cao quyết sự. Tư tưởng lớn gặp nhau. Trực cường bảo vệ cân bằng quyền nam nữ.
  • Nhận diện: Thiên ở đây là thiên hạ ở khắp nơi, nhưng tất cả đều bị thu vào tầm mắt khi nào đang đứng trên núi vút cao! (bất luận ngày đêm)
  • Tự nhiên: Lẽ dĩ nhiên là đã cao chót vót mà còn ở giữa không gian mênh mông thì không gì không phát hiện, nếu ngày thì tỏ vạn tượng, đêm trong tối thấy sáng.
  • Con người: Phải hiểu vẫn sừng sững an nhiên soi thấu giữa mênh mông, thì đó chính là tâm tĩnh chiếu vậy. Và dù một qui mô nào cũng có qui củ cả!
  • Xã hội: là những tổ chức: Pháp quyền, đoàn thể, tôn giáo, quốc gia, quốc tế, cho tới việc nhỏ như phu thê, lớn cả đất trời, mọi hạnh phúc: nghiệm mở.

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ SƠN THIÊN ĐẠI SÚC

Quẻ Sơn Thiên Đại Súc
Còn gọi là quẻ Đại Súc (大畜 da4 chu4).
Nội quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天).
Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Quẻ số 26 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Tụ dã. Tích tụ. Chứa tụ, súc tích, lắng tụ một chỗ, dự trữ, đựng, để dành. Đồng loại hoan hội chi tượng: đồng loại hội họp vui vẻ, cục bộ.