Sơn Phong Cổ (18, ☶☴)

  • Điềm triệu: Súy ma phân dao
  • Hệ loại: Hợp một cách gắng gượng mà không bức xúc. Bên ngoài cứ uy nghiêm, bên trong bất luận động biến gì!
  • Nhận diện: Ở đây thấy hoán vị cả ngôi thứ lẫn nội hành và sự hoạt động có tính cổ súy hoặc gió cuồng mãnh cuộn đất cát thành núi, hoặc làm tả tơi.
  • Tự nhiên: Lẽ tự nhiên ở đây là nội động ngoại tĩnh uy nghi, cho nên dù cố vươn lên cũng khó thăng lên đỉnh. Hoặc nói cả cấu hoạt - cấu hình cổ vũ cùng nhau!
  • Con người: Có hai: Ngoại chủ động, tâm suy xét hoặc nội tâm rối bời mà ngoài vẫn sừng sững lạ đời! Dù có quyền lực nhưng coi là quyền vi không ỷ lại mới hưng đời!
  • Xã hội: Hãy nghiêm túc chớ để dòng đời trôi cuống! Hãy dùng nội lực xuyên thấu bức tường thành kiên cố! và đoàn tụ, chia vui, giao lưu, hoan nghênh, cổ vũ,...

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ SƠN PHONG CỔ

Quẻ Sơn Phong Cổ
Còn gọi là quẻ Cổ (蠱 gu3), là quẻ thứ 18 trong Kinh Dịch.
Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Quẻ số 18 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Sự dã. Sự biến. Có sự không yên trong lòng, làm ngờ vực, khua, đánh, mua chuốc lấy cái hại, đánh trống, làm cho sợ sệt, sửa lại cái lỗi trước đã làm. Âm hại tương liên chi tượng: điều hại cùng có liên hệ.