Sơn Lôi Di (27, ☶☳)

  • Điềm triệu: Vị Thủy Phỏng Hiền
  • Hệ loại: Hợp đồng đẳng chu trình năng lượng hóa công. Cao mạnh ứng nhau, song kiếm hợp bích, phân lập không phân cách.
  • Nhận diện: Âm nhuận sanh dưỡng ở trong, bên ngoài (dương) bao phủ dòng năng lượng. Lý là sức sống vươn dậy, chồi xuất sơn, cây cỏ rậm!
  • Tự nhiên: Ở đây có vẻ đồng khí tánh với THĂNG. Nhưng lẽ tưu nhiên ở đây hàm chứa năng lượng bức xạ và có sự vẻ vang truyền thừa sinh lực di truyền.
  • Con người: Nhận thức can thường là mọi công năng tồn vong hạnh phúc và đức thắng tài vi quân tử, tài thắng đức vi tiểu nhân, ôn cổ tri tân, tri túc thiểu dục.
  • Xã hội: Bảo dưỡng, phát huy công chính, giải nguy trừ ác; Quốc thể vinh danh cần: Tứ giáo nhất nguyên, "tứ đại" (cổ...) tinh tuyển; không đẳng cấp.
  • Thận trọng: Nhờ người mà vô tình mời giặc cướp vào nhà

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ SƠN LÔI DI

Quẻ Sơn Lôi Di
Còn gọi là quẻ Di (頤 yi2)
Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Quẻ số 27 trong Kinh Dịch

Quẻ thuộc hành Mộc (cấn), thế 4 ứng 1, là quẻ du hồn
Giải nghĩa: Vị thủy phong hiền
Bĩ cực thái lai, đi cầu người tài giúp, nuôi dưỡng giúp đỡ để có lực thành công, miêng đang được ăn, bụng đang mang thai
Dưỡng dã. Dung dưỡng. Chăm lo, tu bổ, thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người. Phi long nhập uyên chi tượng: rồng vào vực nghỉ ngơi.
(Theo Wikipedia)