Phong Sơn Tiệm (53, ☴☶)

  • Điềm triệu: Hồng nhạn cao phi
  • Hệ loại: Ly mà hiệp khi được củng cố chính ngôi. Trong ngại có hy vọng vượt qua.
  • Nhận diện: Gió bay trên núi; Qua các độ từ từ chậm chạp; Lưu thông bị cản trở nhưng vượt qua được; Trả giá rất đắt khi thoát nạn, đắc vị
  • Tự nhiên: Tính đấu tranh giữa lưu và ngại; xin đừng cản ngăn sức linh động ngàn đời; nhịp sống là cao hơn tất cả, bất luận nhân vật...
  • Con người: Vuốt ve vừa tự đắc tự hào, mà không tự phụ; phương tiện vượt ngại; cứu cánh biện minh cho phương tiện; mục đích biện minh hành động.
  • Xã hội: Hồng nhạn cao bay; Sự nghiệp: vượt ngại; Thân quyền vượt quyền; Đung đưa quỉ kế; Giăng lưới bắt chim (chiến thuật bao vây...)

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ PHONG SƠN TIỆM

Quẻ Phong Sơn Tiệm
Còn gọi là quẻ Tiệm (漸 jian4)
Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
Quẻ số 53 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Tiến dã. Tuần tự. Từ từ, thong thả đến, lần lần, bò tới, chậm chạp, nhai nhỏ nuốt vào. Phúc lộc đồng lâm chi tượng: phúc lộc cùng đến.
(Theo Wikipedia)