Phong Hỏa Gia Nhân (37, ☴☲)

  • Điềm triệu: Quan thủ lân chi
  • Hệ loại: Tan vào nhau, đồng đều
  • Nhận diện: Chỉ đích vị đúng ngôi, chỉ hai chị em châm chế cho em út, hỏa bay lên nhập khí đồng đều mà vẫn phân ngôi đúng.
  • Tự nhiên: Gió thổi ve vẩy làm mát, sức nóng được giải tỏa khí, hòa nhưng bất đồng, xu thế phong bệnh uẩn kích. Hệ loại phi hữu phi vô.
  • Con người: Tuy hài hước mà có ý phán quyết, nam và nữ đồng một phong cách, không thích nhu mì, dương trong dương, lực diệu quang.
  • Xã hội: Kỵ dạng nam giới yểu điệu, đối với nữ dịu dàng chấp nhận tốt. Sự nghiệp đắc phần lập trình, nhiều bạn bè mà không sở đắc, bình thường hóa.

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ PHONG HỎA GIA NHÂN

Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân
Còn gọi là quẻ Gia Nhân (家人 jia1 ren2)
Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
Quẻ số 37 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Đồng dã. Nảy nở. Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm. Khai hoa kết tử chi tượng: trổ bông sinh trái, nảy mầm.
(Theo Wikipedia)