Lôi Thủy Giải (40, ☳☵)

  • Điềm triệu: Ngũ quan thoát nạn
  • Hệ loại: Chỉ còn biên độ của giãn nổ. Sự sinh nở đang vào giai đoạn phẳng cả tâm lẫn vật...
  • Nhận diện: Đây là sự bất tuân luân lý thứ cấp, nhưng may mắn nhờ "bức xúc" bị ngoại hóa! Một sự từng trải khó khăn đã qua, "sự ngấm mát đến"
  • Tự nhiên: Tính lỏng bị nội phá thì vất vả, bị ngoại chiếm thì vô hại! Tuy nhiên lỏng bị nén hóa ngoại thành thì cực mạnh hiểm! Nhưng rồi tự giải!
  • Con người: "Quân tử tánh như thủy" để loại trừ mà vô hiệu hóa sự "uẩn hận" thì không hạnh phúc nào không phục hồi! Không nên: Giả vờ gây gổ.
  • Xã hội: Tái phục hồi thái bình sau trận chiến, nhân quyền, dân quyền được phục lập. Cầu mong: diễn tập quân lực thị tài chớ thị uy!!!

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ LÔI THỦY GIẢI

Quẻ Lôi Thủy Giải
Còn gọi là quẻ Giải (解 xie4).
Nội quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).
Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Quẻ số 40 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Tán dã. Nơi nơi. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá. Lôi vũ tác giải chi tượng: tượng sấm động mưa bay.
(Theo Wikipedia)