Lôi Phong Hằng (32, ☳☴)

  • Điềm triệu: Ngư lai chàng võng
  • Hệ loại: Bùng nổ, giãn nở đến vô cùng.
  • Nhận diện: Sự bùng nổ đã theo gió cuống đi! Thế giới đã trả lại mặt bằng sau trận đại chiến cuồng phong, nhưng chưa phải thái bình.
  • Tự nhiên: Lý tất nhiên lực chấn động với gió chẳng làm gì được nhau, cùng cực biên độ. Là sự tĩnh phẳng vô biên. Vũ trụ tính: tự do giãn nở.
  • Con người: Nhận thức: nội động kích nổ, nổ thì tản thoát. Ở đây hoàn toàn không có sự nén nổ, nên là biểu trưng cho sức mạnh tự do!
  • Xã hội: Hãy đạt tính phẳng cuộc sống! Hãy biến mọi cuộc chiến duy là màn ảnh. Nghĩa khí thâm giao, phu thê chung thủy, quốc thể tông phong.

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ LÔI PHONG HẰNG

Quẻ Lôi Phong Hằng
Còn gọi là quẻ Hằng (恆 heng2)
Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Quẻ số 32 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Cửu dã. Trường cửu. Lâu dài, chậm chạp, đạo lâu bền như vợ chồng, kéo dài câu chuyện, thâm giao, nghĩa cố tri, xưa, cũ.
(Theo Wikipedia)