Lôi Địa Dự (16, ☳☷)

  • Điềm triệu: Thanh long đắc vị
  • Hệ loại: đặc biệt nhất dương bất cô. Đức tính khôn nguyên, phát tiết tinh hoa
  • Nhận diện: Một là một chấn động nhẹ, tràn lan lan cả mặt đất. Hai, quang thể phương danh dội vang khắp xứ. Một độc cô cầu bại, độc thủ bất cô.
  • Tự nhiên: Lẽ dĩ nhiên sự nổi tiếng thì phải chấn động, dạng hóa năng đến mức độc trụ kình thiên. Thực tế là những vĩ nhân, thánh nhân là một ví dụ.
  • Con người: Đây là một anh minh cái thế, đệ nhứt thiên hạ nhưng không đứng đầu thiên hạ. Đem đến sự an vui cho muôn loại từ khí tánh vô song.
  • Xã hội: Dòng dõi tiên rồng, truyền thống văn minh, văn minh vệ tinh, những phát minh; tôn vinh, tiếp dẫn hậu lai; lấy đức trị, lấy tài làm vinh, cổ vũ...

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ LÔI ĐỊA DỰ

Quẻ Lôi Địa Dự,
Còn gọi là quẻ Dự (豫 yu4)
Nội quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).
Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Quẻ số 16 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Duyệt dã. Thuận động. Dự bị, dự phòng, canh chừng, sớm, vui vầy. Thượng hạ duyệt dịch chi tượng: tượng trên dưới vui vẻ.