Hỏa Trạch Khuê (38, ☲☱)

  • Điềm triệu: Thái công bất ngộ
  • Hệ loại: Long lanh bóng nguyệt ả đào, hiệp ly đồng dị, nam nữ chẳng lẫn lộn mà lại khó phân.
  • Nhận diện: Ánh sáng trải trên mặt hồ long lanh như ngọc; là những chất nhẵn bóng phản quang. Nước bốc hơi lan tỏa ấm áp; âm dương đồng dị tương giao.
  • Tự nhiên: Nước lửa, ánh sáng chúng chỉ là xúc tác làm đẹp cho nhau, chúng ở chung nhau tuy đồng mà khác tính, vì vậy cho nên vàng thau lẫn lộn khó phân.
  • Con người: Có tài cân bằng đột biến biến thành đỉnh cao giá trị; rất nhạy cảm với những gì có tính lắt léo lươn lẹo. Cũng là hạng chim chuột cao thủ!
  • Xã hội: Mạo dạng, tinh xảo, cơ hội, lợi dụng, đánh đông giá tây, khổ nhục kế, liên hoàn kế, nói chung 36 kế, 72 chiêu nằm lòng, hài cười đệ nhất...!

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ HỎA TRẠCH KHUÊ

Quẻ Hỏa Trạch Khuê
Còn gọi là quẻ Khuê 睽 (kui2).
Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Quẻ số 38 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Quai dã. Hỗ trợ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên. Hồ giả hổ oai chi tượng: con hồ (cáo) nhờ oai con hổ.
(Theo Wikipedia)