Hỏa Thiên Đại Hữu (14, ☲☰)

  • Điềm triệu: Nhuyễn mộc nô tước
  • Hệ tượng đãi cần sinh pháp
  • Nhận diện: Mặt trời đang đi lên buổi sáng trong khung trời thanh bạch, sáng bên ngoài, có phần hoán ngôi không bị tiếm
  • Tự nhiên: Bất nhượng mà thoáng nhưng chẳng mát, quang đãng mọi lúc mọi nơi, học môi trường giỏi mà khó bị lôi kéo bởi cộng sinh.
  • Con người: có năng lực bao la mọi mặt, nhưng vừa sáng vừa cường điệu mà bị như hụt hẫng, thích cho hơn thu, tất cả phân lập phẳng.
  • Xã hội: có vẻ tinh tường phân giải thiện ác chấp nhận, cường lực mà không chấp thủ, bị đời tặng cho vô vàn danh xưng hư hư thực thực. Hữu: vô vị

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ HỎA THIÊN ĐẠI HỮU

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu
Còn gọi là quẻ Đại Hữu (大有 da4 you3)
Nội quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天).
Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Quẻ số 14 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Khoan dã. Cả có. Thong dong, dung dưỡng nhiều, độ lượng rộng, có đức dày, chiếu sáng lớn. Kim ngọc mãn đường chi tượng: vàng bạc đầy nhà.