Hỏa Sơn Lữ (56, ☲☶)

  • Điềm triệu: Túc tiểu phần sào
  • Hệ loại: Tương đãi bất tương thân, ly hiệp chủ khách, bằng hữu tứ phương, nhưng bị ý thức gây trở ngại.
  • Nhận diện: Có chủ, có khách, mạo ngôi, mượn chỗ. Hoặc là cảnh nắng chiều trời lặn. Giống như lửa cháy trên ngọn cây gấp rồi tắt hết!
  • Tự nhiên: Đây là cảnh tượng giả tạm như khách đến rồi đi. Cũng là một vốn dĩ trời đất tuần hoàn chu vi phục thủy. Việc đến đi là lẽ vốn dĩ xưa nay.
  • Con người: Cần nhận rõ đâu là chủ, đâu là khách, bạn bè đôi bên rõ ràng... vấn đề là có ánh sáng thì soi, có mắt thì thấy, bất luận ngày đêm.
  • Xã hội: Là các dạng loại: qua đường, tạm trú, giả chiến, vay mượn, bạn thân hoặc không thân, hợp đồng, giao lưu, nói chung những có qua có lại...

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ HỎA SƠN LỮ

Quẻ Hỏa Sơn Lữ
Còn gọi là quẻ Lữ (旅 lu3)
Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Quẻ số 56 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Khách dã. Thứ yếu. Đỗ nhờ, khách, ở đậu, tạm trú, kê vào, gá vào, ký ngụ bên ngoài, tính cách lang thang, ít người thân, không chính. Ỷ nhân tác giá chi tượng: nhờ người mai mối.
(Theo Wikipedia)