Hỏa Phong Đỉnh (50, ☲☴)

  • Điềm triệu: Ngư ông đắc lợi
  • Hệ loại: Hệ hợp mà ly, nâng nhau trong điều kiện hóa nhập.
  • Nhận diện: Ở vô biên thì là biên độ, ở lò luyện hỏa, khí thì có trướng độ cao, có cận vệ, cảnh vệ xứng nam nữ (đồng đẳng...)
  • Tự nhiên: Trực mà biến, gió giúp lửa sáng, sự phân lập đối chéo, lớn mạnh theo luật xoắn. Nam: thuận, Nữ: bất trắc.
  • Con người: Năng động, trật tự chéo (không cố chấp lễ nghi những phải có thứ lớp...), thân thể roi nhỏ, có tập trung cao độ mà khó tĩnh ý.
  • Xã hội: Đàng hoàng có tính hài hước, có sự mời mọc ngôi vị, có tính đối lưu đẳng vị như không đề cao, kinh tế dạng du phương đắc thực...

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ HỎA PHONG ĐỈNH

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh
Còn gọi là quẻ Đỉnh (鼎 ding3).
Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Quẻ số 50 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Định dã. Nung đúc. Đứng được, chậm đứng, trồng, nung nấu, rèn luyện, vững chắc, ước hẹn. Luyện dược thành đơn chi tượng: tượng luyện thuốc thành linh đan, có rèn luyện mới nên người. Kết hợp quẻ này vào cung vợ chồng là tốt, con cái mạnh khoẻ, gia đình yên ấm bền lâu.
(Theo Wikipedia)