Hỏa Lôi Phệ Hạp (21, ☲☳)

  • Điềm triệu: Cơ nhân ngộ thực
  • Hệ: Dạng hiệp ly trong tích tắc, tự thân tan biến để lại tang thương...
  • Nhận diện: Dạng âm dương song cặp lưỡng tính, phựt (phụt) lóe liền tắt, đi đâu cũng phải đủ song cặp (bất luận đồng dị giới), dạng có tướng mà ảo.
  • Tự nhiên: Sức nổ nén làm cho lửa phụt cháy, tia phóng xạ xa, có quang thể danh thể mà hay hại chân đứng hai cầu, có vẻ ông lớn ta đây mà không năng lực.
  • Con người: Tâm bất an, ray rứt, ăn nói huyên thuyên, hay làm chuyện tầm phào, dáng đi lay lắt, vừa nói vừa nhai, thích quát tháo to tiếng, làm lanh.
  • Xã hội: Kinh tế cơ hội chụp giật; hùn gió bẻ măng, rung cây nhát khỉ, đả thảo kinh xà, nói chung thích hù dọa đay nghiến giỡn thật. Đẳng cấp: bất luận.

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ HỎA LÔI PHỆ HẠP

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp
Còn gọi là quẻ Phệ Hạp(噬嗑 shi4 ke4)
Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Quẻ số 21 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Khiết dã. Cấn hợp. Cẩu hợp, bấu víu, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi). Ủy mị bất chấn chi tượng: tượng yếu đuối không chạy được.