Hỏa Địa Tấn (35, ☲☷)

  • Điềm triệu: Sử địa đắc kim
  • Hệ loại: Hệ tương đãi dìu dắt nhau, tỉnh giác nhau
  • Nhận diện: 35,36 đối ngược nhau, một soi rộng ra, một bên sâu hiểm. Dương đều bị âm hóa và chiếm vị, âm vươn dương hóa ở ngoại vi.
  • Tự nhiên: Mặt đất được sáng soi ấm áp là có năng lượng sống. Có sức soi vào nhưng khó hiển sự (vì đất, vách,... che). Thuộc xuân hạ quang!
  • Con người: Nam thường tự cường đắc ý, nữ dễ bị vấp khi ăn nói nhưng biết nhận lỗi không hờn. Ngày ngày đảm thủ thường mà chuyên nắm bắt tin tức.
  • Xã hội: Nữ thừa cơ hội chính quy mà có ý "tiếm ngôi" nhưng không thành, Nam tự bình thường hóa mà chẳng an phận. Hạng trung lưu.

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ HỎA ĐỊA TẤN

Quẻ số 35 trong Kinh Dịch

(Theo Wikipedia)