Địa Trạch Lâm (19, ☷☱)

  • Điềm triệu: Phát chính thi nhân
  • Hệ loại: Hợp: Bao la bác ái được qui chiếu vào phận sự. Rất tích cực mà lắng đọng chịu đựng.
  • Nhận diện: Nguồn sữa mẹ giống như đất ngâm nước rồi từ từ nhả ra nhuận dưỡng muôn sinh. Một dương làm bờ trôi; hai dương tạo hồ giữ sự mát nhuận.
  • Tự nhiên: Đất được thấm nhuần, cây cỏ được sinh, môi sinh tốt làm giảm ồ ạt lũ lụt. Con người hút nước từ lòng đất lên. Công đất nước cực lớn.
  • Con người: Nhận thức: Giáo dục sai giết cả thế hệ. Tôn giáo mất kỷ cương làm suy đồi tâm linh. Lý tất yếu: Tiên học lễ, hậu học văn. Trừ ác!
  • Xã hội: thuộc mẫu hệ, răn dạy nội cung, gia giáo, quốc giáo, đạo giáo, mật truyền, bí truyền, chân truyền, nghiên cứu bút chỉ, đèn sách, tĩnh nhẫn.

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ

Quẻ Địa Trạch Lâm
Còn gọi là quẻ Lâm (臨 lin2).
Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).
Quẻ số 19 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Đại dã. Bao quản. Việc lớn, người lớn, cha nuôi, vú nuôi, giáo học, nhà sư, kẻ cả, dạy dân, nhà thầu. Quân tử dĩ giáo tư chi tượng: người quân tử dạy dân, che chở, bảo bọc cho dân vô bờ bến.