Địa Thiên Thái (11, ☷☰)

  • Điềm triệu: Hỷ báo tam nguyên
  • Hệ loại: Tương hóa tương nhập, tự cảm năng đồng bộ hóa, bất luận nhân quả thiện ác, thô tế, kim cổ
  • Nhận diện: Đây là biểu tượng thiên hạ thái bình từ lẽ sống "Đồng đẳng phân lập bất phân cách". Nhất là mặt tư tưởng, tôn giáo, chủ nghĩa... cần thực hiện.
  • Tự nhiên: Luật và lẽ sống, cho đến mọi sinh hóa tồn vong vạn hữu, tất cả một chuỗi hợp thể bất tận, đủ cả kháng nguyên kháng thể tự phân lập.
  • Con người: Phải hiểu mọi cấu hóa bất luận tánh tướng tượng, tất cả đều phải "đồng bộ nhất thể". Chủ yếu là cấu hoạt của "tinh thần" làm chủ đạo!...
  • Xã hội: Mọi tổ chức phải thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Mọi quyền con người coi là chính đáng: Dân quyền, dân sinh... phải đồng bảo trọng!

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ ĐỊA THIÊN THÁI

Quẻ Địa Thiên Thái
Còn gọi là quẻ Thái (泰 tãi).
Nội quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Trời (天).
Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn hay Đất (地).
Quẻ số 11 trong Kinh Dịch

Văn Vương viết thoán từ: Thái: Tiểu vãn đại lai, cát, hanh (泰: 小往大來, 吉, 亨).
Giải nghĩa: Thông dã. Điều hòa. Thông hiểu, am tường, hiểu biết, thông suốt, quen biết, quen thuộc. Thiên địa hòa xướng chi tượng: tượng trời đất giao hòa.