Địa Phong Thăng (46, ☷☴)

  • Điềm triệu: Chỉ nhật cao thăng
  • Hệ loại: Tính hơn tướng, ly. Sức vươn lên bằng tăng trưởng dần dần. Có lúc cần hoán cương vị để tiến...
  • Nhận diện: Biểu nghĩa khí vận hoặc chồi cỏ cây, sinh vật, trứng nở,... vươn lên, bay lên khỏi đất, rồi nó tiếp tục tiếp xúc môi trường khác...
  • Tự nhiên: Lẽ dĩ nhiên như đứa hài nhi vừa đẻ sinh ra nó phải bị đột biến môi trường, rồi sau đó mới quen dần cái lạ khó chịu, quên dần cái cũ...
  • Con người: Bị thử thách, cần thích nghi và cố gắng mới vươn lên! Phải hiểu: đất không thể đè khí, nếu có bị đè nén thì chỉ có trở ngại, chớ không bế tắc...!
  • Xã hội: Hệ cửu huyền; sự thăng hoa theo tính môi trường hai mặt của một vấn đề và có cả đột biến, hằng biến. Nhất là cực khó thích nghi với ngược.
  • Thận trọng:

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ ĐỊA PHONG THĂNG

Quẻ Địa Phong Thăng
Còn gọi là quẻ Thăng (升 sheng1).
Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).
Quẻ số 46 trong Kinh Dịch

(Theo Wikipedia)