Địa Lôi Phục (24, ☷☳)

  • Điềm triệu: Phu thê phản mục
  • Hệ loại: Đất trời tung vỡ, là ngày tận thế...
  • Nhận diện: Đây là "cùng tắc biến". Có ba giai đoạn: khởi phá, gấp tan, kết thúc. Thế giới: đại nguyên thiên kỷ; nhân vật: xung cực độ.
  • Tự nhiên: Nếu là còn nguyên khí thì dù có biến tận diêt tận cũng phải tái sinh. Âm cực thì biến dương và ngược lại, nhưng hệ quả cực nan khắc phục.
  • Con người: Sự bế tắc đa phần là phu thê mất hòa khí, xin dù có biệt ly cũng đừng bùng nổ. Mọi sự hãy "ngưng" chớ để bế tắc, dù có biến thì cũng rồi.
  • Xã hội: Những chiến tranh thế giới, dịch bệnh, cạnh tranh chủ nghĩa, tư tưởng, tôn giáo, độc tài... Nguyện cầu: chấm dứt tham sân, không nén hận cực độ.

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ

Quẻ Địa Lôi Phục
Còn gọi là quẻ Phục (復 fu4)
Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).
Quẻ số 24 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Phản dã. Tái hồi. Lại có, trở về, bên ngoài, phản phục. Sơn ngoại thanh sơn chi tượng: tượng ngoài núi lại còn có núi nữa.