Bát Thuần Tốn (57, ☴☴)

  • Điềm triệu: Cô chu đắc thuỷ
  • Hệ loại: Tương hóa lẫn lộn, bất tương hòa, nhập dẫn,...!
  • Nhận diện: Sắc thái của gió tự nhiên không dấu tích và chỉ lưu vết trên vạn hữu. Tùy theo lực cường trướng đoản trường mà lợi hại khác nhau. Giăng lưới, biểu ngữ.
  • Tự nhiên: Có gió mùa mà khí lượng biến đổi, có gió lốc, xoáy, bụi, đá,... của cả vật lẫn tâm hồn có gió năng lượng mát nóng, dễ chịu, khó chịu tùy thọ cảm.
  • Con người: Đa phần là nói tâm lý tính nó bắt nguồn từ nội tâm hoặc ngoại cảnh thuận nghịch mà tác dụng an nguy khác nhau. Thường là lê thê vi phong nhã.
  • Xã hội: Có sắc thái lẩn người theo giãn nở. Có năng khiếu nghệ sĩ trăng mây. Nam nữ đều trung tính bất nhu bất cương. Sự nghiệp trung. Ngôi vị bất định.

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ BÁT THUẦN TỐN

Quẻ Thuần Tốn
Còn gọi là quẻ Tốn (巽 xun4), là quẻ thứ 57 trong Kinh Dịch.
Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
Quẻ số 57 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Thuận dã. Thuận nhập. Theo lên theo xuống, theo tới theo lui, có sự giấu diếm ở trong. Âm dương thăng giáng chi tượng: khí âm dương lên xuống giao hợp.
(Theo Wikipedia)