Bát Thuần Ly (30, ☲☲)

  • Điềm triệu: Thiên quan tứ phước
  • Hệ loại: Thuộc hệ tương đãi lẫn tương dẫn tánh tướng
  • Nhận diện: Xếp hàng trật tự, 3-4 chủ, 2-5 cận vệ, 1-6 cẩn vệ. Ngời ngời sáng mà bị âm khí. "Tiếm cung" tư thế bình âm dương
  • Tự nhiên: Dương hỏa cực độ gây khô rốc, sáng quá gây lòa. Tuy nhiên ngày đêm dương âm cân bình nên vô hại. Thân tâm dễ bị lụy liệt!
  • Con người: Bình dị, thủ lễ, rốc sáng, nội uẩn ngoại nhu. Nam thế sinh phò, nữ tự phò chế nội tại. Dù bị "tiếm cung" vẫn vô hại.
  • Xã hội: trung lưu, ngại vương thương lòng, hờ hững đăng quan, dửng dưng mà không vô cảm. Có tính phân lập nhưng không bị phân biệt đối xử...!

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ BÁT THUẦN LY

Quẻ Thuần Ly
Còn gọi là quẻ Ly (離 li2)
Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Ngoại quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火). Quẻ số 30 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Lệ dã. Sáng chói. Sáng sủa, trống trải, trống trơn, tỏa ra, bám vào, phụ bám, phô trương ra ngoài. Môn hộ bất ninh chi tượng: tượng nhà cửa không yên.
(Theo Wikipedia)