Bát Thuần Đoài (58, ☱☱)

 • Điềm triệu: Lưỡng trạch tương tế
 • Hệ loại: Tương hợp song đơn, lưỡng tương tế. Không phân biệt thứ cấp nam nữ.
 • Nhận diện:
  Sương trời trăng nước long lanh,
  Song trùng nhị sĩ hây hây lưỡng nàng,
  Sá chi duyên phận hồng nhan,
  Vân Kiều thiên cổ vỡ òa sắc hương
 • Tự nhiên:
  Song đối cảnh ảnh trùng trùng
  hiện lũy trạch khê hà hải doanh lưu,
  lưỡng bang hư thực thùy hà thức,
  đông tây kim cổ thể như như!
 • Con người:
  Xa xa ngọc bích chân mây,
  một vòng trái đất vòng tay ôm choàng,
  cảnh xuân thu thủy véo von,
  mặc cho cuộc thế mất còn thạnh suy!
 • Xã hội:
  Tha ngã tự minh, minh phổ xứ,
  quốc hà, quốc thể tịnh quốc dân,
  thái bình mãn địa không lưu tích,
  thời thời vân tải bút nguyên hanh!

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ BÁT THUẦN ĐOÀI

Quẻ Thuần Đoài
Còn gọi là quẻ Đoài (兌 dui4)
Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
Quẻ số 58 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Duyệt dã. Hiện đẹp. Đẹp đẽ, ưa thích, vui hiện trên mặt, không buồn chán, cười nói, khuyết mẻ. Hỉ dật mi tu chi tượng: tượng vui hiện trên mặt, khẩu khí.
(Theo Wikipedia)