Bát thuần càn (01, ☰☰)

  • Điềm triệu: Khấn long đắc thuỷ (trẫm triệu)
  • Hệ loại: Cường kiện vô song
  • Thể chất: vô cùng vô tận nguồn năng sinh hoá cả nguyên tử, phân tử, tế bào, hư không thế giới
  • Nhận diện: Trời cao mênh mông trong suốt không một xíu bợn sắc màu, nhưng có biến suốt theo mùa trong lơ hoặc xanh nhạt (ngày)
  • Tự nhiên: Thuộc về phần dương của vũ trụ, địa cầu, vạn hữu, tròn đầy tứ đức.
  • Xu thế: cường lực vô lượng, truyền phát vô song
  • Con người: khí lực, ý chí trượng phu, quân tử, vua quan, tất cả ở cương vị đầu ngành, trực diện, phản kháng; gia trưởng; không chịu lắng lòng.
  • Xã hội:Theo một giềng mối quốc pháp, xã hội hoặc một tổ chức nào đó nhưng đừng quá cứng ngắc mà dẫn đến rồng khô cần nước (độc tài).

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ BÁT THUẦN CÀN
Hà Đồ, Lạc Thư, Thoán Từ, Hào Từ và Thập dực của đức Khổng Tử